Płać niskie podatki
w Polsce

Alternatywa dla Sp. z o.o. i działalności gospodarczej, która pozwala na

 • płacenie należnego podatku dochodowego w wysokości 9%
 • zdjęcie odpowiedzialności majątkiem własnym i firmowym
 • brak opłat na ZUS

Wady jednoosobowej działalności gospodarczej (w tym na ryczałcie)

 • Wysokie opłaty na ZUS
 • Podatek liniowy dochodowy podwyższony do poziomu 23, 9% z 19%
 • Podatek dochodowy zwykły podwyższony do poziomu 21% z 12% i 41% z 32%
 • przy ryczałcie zapłacisz podatek od przychodu, brak kosztów

Wady spółki z o.o.

 • podwójne opodatkowanie
 • brak swobody dysponowania środkami pieniężnymi
 • zastosowanie przepisów o anty ukrytej dywidendzie

Zagrożenia wynikające z przekształcenia SK w SJ

 • przekształcenie podlega pod klauzule o unikaniu opodatkowania
 • przekształcenie traktowane jest jako obejście prawa podatkowego
Mamy doświadczenie

Poznaj nasze Dedykowane rozwiązania prawne

Zobacz koniecznie

Otwórz oddział przedsiębiorcy zagranicznego na terenie Polski

Należny podatek dochodowy, który płaci oddział w Polsce wynosi tylko 9%

01

Alternatywa dla Sp. z o.o. i działalności gospodarczej w Polsce.

 KANCELARIA SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LTD proponuje Państwu funkcjonowanie poprzez oddział przedsiębiorcy zagranicznego
w Polsce, bądź spółkę jawną, które są korzystną alternatywą podatkową dla Sp. z o.o. i jednoosobowej działalności gospodarczej.

Poznaj korzyści prowadzenia polskiego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, bądź spółki jawnej z zagranicznymi udziałowcami
w zastępstwie Sp z o.o. i jednoosobowej działalności gospodarczej.

Korzyści prowadzenia spółki jawnej

 • całkowity brak wszelkich  opłat na ZUS przez udziałowców SJ, jeśli udziałowcami są spółki LTD
 • całkowity brak odpowiedzialności majątkiem własnym przez udziałowców SJ, jeśli udziałowcami są spółki LTD
 • należny podatek podatek dochodowy, który płacą udziałowcy SJ wynosi 9%, jeśli udziałowcami są spółki LTD
 • pojedynczy poziom opodatkowania SJ, jeśli udziałowcami są spółki LTD

Korzyści prowadzenia polskiego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

 • pojedynczy poziom opodatkowania
 • brak opłat na ZUS
 • należny podatek dochodowy, który płaci oddział wynosi 9%
 • w oddziale występuje osoba reprezentująca oddział, na której nie ciąży żadna odpowiedzialność osobista jak w przypadku członków zarządu, bądź funkcji prokurenta w polskich firmach
 • w przeciwieństwie do członka zarządu sp. z o.o. osoba wpisana w KRS jako osoba upoważniona do reprezentacji oddziału nie ponosi dosłownie w żadnym zakresie odpowiedzialności własnym majątkiem i dorobkiem życia
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego jest podmiotem, który w przeciwieństwie do sp. z o.o. nie podlega obowiązkowemu wpisowi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Tym samym funkcjonując na terenie Polski jako oddział przedsiębiorcy zagranicznego właściciele spółki matki zachowują pełną anonimowość względem polskiego systemu
 • oddział nie podlega opłacie 9% składki zdrowotnej od wysokości wynagrodzenia z tytułu powołania członka zarządu,
 • całkowity brak odpowiedzialności majątkiem własnym za wykonywane czynności zawodowe,
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie opłaca podatku od dywidendy jak ma to miejsce w przypadku spółek z.o.o.,
 • na majątku oddziału komornik nie może dokonać zajęcia, w przeciwieństwie do polskich podmiotów gospodarczych,
 • oddział podlega prawu miejscowemu o upadłości, co powoduje, że do zamknięcia oddziału wystarczy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego jedno pismo o postanowieniu bez zbędnej i żmudnej procedury likwidacyjnej obowiązującej polskie firmy,
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego może na takich samych warunkach jak polskie przedsiębiorstwa występować o kredyty bankowe, leasingi, dofinansowania z urzędów pracy i UE,
 • oddział nie podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, zapisy której to, po niekorzystnych zmianach pozwalają na przejęcie podmiotu gospodarczego decyzją administracyjną przez Skarb Państwa,
 • otworzenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego powoduje całkowitą eliminację problemów z komornikiem, bądź innymi zajęciami urzędowymi, które dokonane zostały na polskich podmiotach gospodarczych,
 • w przeciwieństwie do Sp. Zo.o. otworzenie oddziału eliminuje całkowicie problem narażania się na postępowanie prowadzone przez ZUS, o tzw. działania pozorne w przypadku zarządu jednoosobowego w Sp. Z.o.o. z  mniejszościowym udziałowcem. Przy oddziale podmiotu zagranicznego zagrożenie postępowaniem ze strony ZUS nie istnieje, gdyż oddział nie posiada zarządu tylko osobę upoważnioną do reprezentacji zarządu wpisaną w KRS oraz nie wykazuje udziałowców, gdyż jest wyodrębnioną częścią spółki matki,
 • oddział nie podlega zapisom polskiej ordynacji podatkowej o schematach podatkowych, gdyż wszelkie środki pieniężne między oddziałem , a spółką matką są przekazywane na zasadzie noty księgowej w sposób transparentny i nie budzący wątpliwości dla organów skarbowych.  Transakcje pieniężne pomiędzy oddziałem w Polsce i spółką matką nie są objęte działaniami fiskalnymi, więc ani jedna, ani druga strona w momencie przekazywania środków pieniężnych nie wystawia sobie dosłownie żadnych dokumentów fiskalnych podlegających opodatkowaniu. Natomiast otrzymane środki pieniężne przez spółkę matkę podlegają rozliczeniu pod jurysdykcją miejscową.
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie podlega jak spółka z o.o. zapisom art. 16 ust. 15b ustawy o CIT, który podważa koszty uzyskania przychodu pomiędzy podmiotami powiązanymi, bo spółka matka podmiotem powiązanym nie jest
 • w oddziale przedsiębiorcy zagranicznego nie ma zastosowania zapis o tzw. ukrytej dywidendzie jak w sp. z o.o., gdyż oddział nie posiada udziałowców, i dlatego środki z oddziału na konto spółki matki są przeksięgowywane bez procedury fiskalnej
 • oddział jest tańszym rozwiązaniem niż spółka córka, ponieważ nie musi mieć kapitału zakładowego oraz nie ponosi się zawarcia umowy w formie aktu notarialnego
 • oddział w przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada osobowości prawnej. Podstawową konsekwencją braku osobowości prawnej jest brak odpowiedzialności oddziału za prowadzoną przez niego działalność. Pełną odpowiedzialność za jego działalność ponosi przedsiębiorca zagraniczny.
 • oddział może przynosić straty, a przedsiębiorca zagraniczny nie będzie zobowiązany do przedsięwzięcia w związku z tym jakichkolwiek czynności, które byłyby wymagane od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Brak przez oddział zdolność sądowej (do występowania w procesach w charakterze powoda lub pozwanego)
 • Do wszelkich rejestrów podmiotów zadłużonych trafiają dane oddziału, a nie osoby fizycznej. Rozwiązanie to pozostawia wolną drogę do zaciągania wszelkich zobowiązań finansowych jako osoba fizyczna.

Oddziały przedsiębiorców zagranicznych na terenie Polski działają w zgodzie
z zapisami wynikającymi z:

 • Ustawa  z dnia 6 marca 2018 r.o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
02

Wady jednoosobowej działalności gospodarczej (w tym działalności na ryczałcie)

KANCELARIA SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LTD proponuje Państwu funkcjonowanie poprzez oddział przedsiębiorcy zagranicznego
w Polsce, który jest korzystną alternatywą podatkową dla jednoosobowych działalności gospodarczych.  Szczególnie działalności gospodarczych, które Polski Ład zmusił do opodatkowania się na zasadzie ryczałtu.

Ogólne wady prowadzenia działalności gospodarczej

  • Wysokie opłaty na ZUS
  • Podatek liniowy dochodowy podwyższony do poziomu 23, 9% z 19% od stycznia 2022 r.  dla przedsiębiorców rozliczających się tym sposobem
  • Brak możliwości korzystania z kwoty wolnej od podatku dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym
  • Podatek dochodowy zwykły podwyższony do poziomu 26% z 17% i 41% z 32% od stycznia 2022 r. dla przedsiębiorców rozliczających się tym sposobem
  • Pełna odpowiedzialność przedsiębiorcy majątkiem własnym za wszelkiego rodzaju negatywne zdarzenia biznesowe
  • Możliwość zajęcia prywatnych kont bankowych bez podania przyczyny
  • Jednoosobowa działalność gospodarcza podlega zapisom ordynacji podatkowej o schematach podatkowych, które należy obligatoryjnie składać do podległego urzędu skarbowego
  • JDG jest objęta zasięgiem skargi paulianskiej.
  • Do wszelkich rejestrów osób i podmiotów zadłużonych trafiają dane osoby, która prowadzi JDG. Powoduje to automatyczne zamknięcie dla takiej osoby  dostępu do zewnętrznych środków finansowych i negatywną weryfikację przez wszelkich i potencjalnych kontrahentów.

Wady jednoosobowej działalności gospodarczej na ryczałcie

  • stawka wyjściowa podatku na ryczałcie wynosi dla większości wykonywanych usług 17%,
  • pamiętaj, że płacisz podatek od przychodu, nie dochodu. Czyli nie masz jak obniżyć podstawy opodatkowania. Nie będzie takiej sytuacji, że nie zapłacisz podatku, bo masz koszty. Płacisz od każdej zarobionej złotówki i już,
  • w przypadku potknięcia biznesowego ponosisz pełną odpowiedzialność własnym majątkiem i dorobkiem życia,
  • wysokie opłaty na ZUS,
  • całkowity brak kosztów, środków trwałych stanowiących koszt itd….., masz zatrudnionego pracownika, to od jego pensji zapłacisz podatek, bo będzie stanowiła przychód Twojej firmy, a nie koszt,
  • więc czeka Cię przedsiębiorco faktyczne płacenie podatku dochodowego od kosztów, które  przy innej formie działalności obniżyłyby Twoją podstawę opodatkowania, bo w przypadku   ryczałtu koszty stanowią przychód,   
  • Przedsiębiorco pamiętaj, że grozi Tobie dopłata składki zdrowotnej za cały rok ( nie dany miesiąc ) jeśli przekroczysz ustalony próg limitu obrotu nawet 31 grudnia danego roku,
  •  całkowity brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej.
  • JDG jest objęta zasięgiem skargi paulianskiej.

Zapewne nie byli Państwo do końca świadomi jak wiele negatywnych skutków może spowodować niewłaściwe prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. 

 KANCELARIA SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LTD wychodząc Państwu z pomocną dłonią proponuje alternatywę dla działalności gospodarczej w postaci oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego, również funkcjonującego  w Polsce w postaci Sp.zo.o , ale już na zupełnie innych fiskalnych i prawnych zasadach.

03

Wady prowadzenia Sp. z o.o.

 KANCELARIA SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LTD dzięki wieloletniej pracy z klientami z Polski oraz doświadczeniu prawnemu pragnie Państwa uświadomić, że prowadzenie Sp. z o.o. w Polsce obarczone jest obecnie wieloma wadami prawnymi. 

 • Spółka z o.o. jako podmiot prawny, jest dla właścicieli podwójnie opodatkowana
 • Odpowiedzialność subsydiarna wynikająca wprost z art. 299§1Kodeksu spółek handlowych określa jednoznacznie odpowiedzialność każdego z członków zarządu spółki, z osobna własnym majątkiem. Tyczy się to również osoby prokurenta
 • Komornik może dokonać pełnego zajęcia mienia i środków trwałych Spółki z o.o.
 • Likwidacja spółki z o.o. jest procesem długotrwałym i skomplikowanym
 • Spółka z o.o. podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych Dz.U. z 2019 r., poz. 628. Zapisy przedmiotowej ustawy jednoznacznie wskazują, że właściciele, udziałowcy czy też akcjonariusze odpowiadają majątkowo za przestępstwa popełnione bez ich wiedzy i zgody przez osoby trzecie za pośrednictwem ich majątku
 • Spółka z o.o. podlega zapisom ordynacji podatkowej o schematach podatkowych, które należy obligatoryjnie składać do podległego urzędu skarbowego
 • Możliwość dokonania zajęcia komorniczego udziałów wspólnika spółki z o.o.
 • Brak swobody dysponowania środkami pieniężnymi
 • Skomplikowane stosunki majątkowe wynikające z polskiego ustawodawstwa między właścicielami, a spółką
 • W przypadku spółek z o.o. jednoosobowych płacimy pełny ZUS, gdyż taka spółka traktowana jest na równi z jednoosobową działalnością gospodarczą
 • Brak możliwości zarządu powierniczego czyli zastosowania funkcji np. nominowanego dyrektora
 • Spółka z o.o. podlega zapisom art. 16 ust. 15b ustawy o CIT, który podważa koszty uzyskania przychodu pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Osoby powołane do zarządu – osoby pełniące funkcję z powołania, płacą dodatkowo składkę zdrowotną 9% od wysokości wynagrodzenia z tytułu powołania
 • Zastosowanie anty ukrytej dywidendy. Wartość ukrytej dywidendy nie będzie mogła być kosztem np. najem nieruchomości wspólnika dla spółki.
 • W stosunku do sp. z o.o. zastosowanie ma art. 24aa ustawy o CIT w którym czytamy że dochodem przerzuconym będą w szczególności koszty usług doradczych, reklamowych, ubezpieczeniowych, opłaty używanie znaku towarowego itp.
 • Spółka z o.o. jest podmiotem podlegającym obowiązkowemu wpisowi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. W rejestrze tym Spółka z o.o. zobligowana jest do ujawnienia wszystkich i pełnych danych wpisanych do niej udziałowców, którzy traktowani są przez system jako faktyczne osoby zarządzające i finalni odbiorcy wszelkich należnych środków finansowych.

 • Sp. z o.o. jest objęta zasięgiem skargi paulianskiej.

Zapewne nie byli Państwo do końca świadomi jak wiele negatywnych skutków może spowodować niewłaściwe prowadzenie spółki z o.o. w Polsce.  KANCELARIA SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LTD wychodząc Państwu z pomocną dłonią proponuje alternatywę dla Sp. zoo w postaci oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego, również funkcjonującego  w Polsce w postaci Sp.zo.o , ale już na zupełnie innych fiskalnych i prawnych zasadach.

04

Zagrożenia wynikające z przekształcenia SK w SJ

 KANCELARIA SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LTD pragnie Państwa uświadomić, że przekształcenie SK w SJ w Polsce obarczone jest obecnie wieloma wadami prawnymi. 

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

        Art.119a. § 1. Czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).

 • W sytuacji określonej w § 1 skutki podatkowe czynności określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej.
 • Za odpowiednią uznaje się czynność, której podmiot mógłby w danych okolicznościach dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.
 • Jeżeli w toku postępowania strona wskaże czynność odpowiednią, skutki podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby dokonano tej czynności.
 • Przepisy § 2–4 nie mają zastosowania, jeżeli okoliczności wskazują, że osiągnięcie korzyści podatkowej było jedynym celem dokonania czynności, o której mowa w § 1. W takiej sytuacji skutki podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby czynności nie dokonano.

Mając na uwadze przedmiotowe zapisy oczywistym staje się fakt, że organa skarbowe, będą z nich w łatwy i liczny sposób korzystały stojąc oficjalnie na straży prawa.

Zapewne negacja formy przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną z przyczyn podatkowych nie nastąpi w momencie złożenia dokumentów przekształceniowych do organu skarbowego. Pamiętajmy, że na zanegowanie danej czynności fiskalnej organ skarbowy ma 5 lat wstecz. Domniemywać należ, iż ten okres zostanie skrupulatnie wykorzystany na zanegowanie dokonanej formy przekształcenia, gdyż po paru latach opodatkowania pojedynczego,  na jakim pozostanie Spółka Jawna, miło będzie wydać decyzję opartą o przepisy wynikające z art. 119a ordynacji podatkowej negujące dokonaną formę przekształcenia i opodatkować wskazany podmiot podwójnie na poziomie ustalonym dla spółki komandytowej.

Czy można tak negatywnego scenariusza uniknąć? Teoretycznie tak. Wystarczy jak przedsiębiorca celem zabezpieczenia, a chcący dokonać wskazanego przekształcenia wystąpić do właściwego US za opłatą 40 zł o wydanie interpretacji podatkowej, co do prawidłowości formy przekształcenia. Tyle w teorii. Pamiętać należy, że zwykła interpretacja nie chroni przez działaniem klauzuli o unikaniu opodatkowania, więc można domniemywać, że organa skarbowe, będą masowo wydawały odmowy wydania interpretacji z ukierunkowaniem na wystąpienie o opinię zabezpieczającą, która w przypadku pozytywnej interpretacji  hipotetycznie rozpościera nad naszym przedsiębiorstwem parasol prawny. Jednorazowy koszt opinii zabezpieczającej to 20 000 PLN. Dlaczego ten parasol jest w przypadku pozytywnej opinii zabezpieczającej rozpostarty hipotetycznie. Dlatego, że jeśli organ wydający opinię widzi, że czynność zmierza do unikania opodatkowania, to po prostu odmówi jej wydania bez zwrotu wpłaconych środków. Przedsiębiorcy w takiej sytuacji pozostaje zastosowanie środka odwoławczego jakim jest odwołanie do instancji wyższej czyli NSA. Natomiast na przykładzie poniższego wyroku dla Sp. Z o.o., którą podatnik chciał przekształcić w spółkę jawną wydaję się , że linia orzecznicza jest już ugruntowana w sposób oczywiście niekorzystny dla przedsiębiorców.

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-fsk-3544-17-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego-522834293

Skracając Sąd stwierdził, że:

„Z treści wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji wynika bowiem, że celem przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową jest w istocie zamiar skorzystania z elastycznej i nieopodatkowanej wypłaty z zysków ze spółki osobowej, bez konieczności spełnienia dotyczących spółek kapitałowych warunków dla zwolnienia podatkowego (tzw. zwolnienia dywidendowego). W konsekwencji, jak słusznie zauważył organ interpretacyjny, motywem planowanej operacji (przekształcenia) nie są aspekty gospodarcze, lecz podatkowe, tj. uzyskanie korzyści podatkowej w postaci niezapłacenia podatku od dywidendy.”

(obecnie – po zmianach- Spółka Komandytowa również będzie podwójnie opodatkowana jak Sp. z o.o.)

Na bazie powyższego wyroku ze wskazaniem na aspekty podatkowe jako cel przekształcenia organ fiskalny dosłownie każde przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną  bezproblemowo zakwestionuje i podważy.

Pikanterii dodaje fakt, o czy wielu może nie wiedzieć, że przy Ministerstwie Finansów funkcjonuje taki organ jak Rada ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Proponuję zapoznać się z wydanym przez ten Organ dokumentem zatytułowanym jako Uchwała nr 3 z dnia 18 grudnia 2019 r, z której wprost wynika, że tzw. klauzulę GAAR ( obejście prawa podatkowego ) można stosować wstecz, czyli za okres kiedy jej nie było w polskim ustawodawstwie.

Kończąc tym miły akcentem podkreślić należy, że jedyną i bezpieczną formą pojedynczego opodatkowania na poziomie 9% podatku dochodowego oraz zabezpieczenia majątku pozostaje rejestracja w KRS na terenie Polski zagranicznego oddziału przedsiębiorcy.

Opinie klientów

Prowadziłem na terenie polski działalność. Płaciłem podatek liniowy 19% + pełne opłaty na ZUS. Po przejściu na oddział płacę podatek 9% i nie płacę ZUSu.
R.H.
Funkcjonowałam na terenie polski jako Sp. z o.o. i płaciłam podwójny podatek. Aktualnie na oddziale płacę pojedynczy podatek i nie odpowiadam swoim majątkiem jak członek zarządu w Sp. z o.o.
J.K.
Od 1 Maja 2021 jak wszyscy właściciele spółek komandytowych zostałem miło potraktowany przez rząd podwójnym podatkiem. Oddział uratował konkurencyjność mojego biznesu, bo pozostałem na pojedynczym opodatkowaniu.
D.M.

Aktualności

Aktualności

Zmiana w rozliczeniach informatyków: Fiskus dąży do wyższych podatków

W ostatnim czasie, wśród polskich informatyków można zaobserwować nagły zwrot w kwestii rozliczeń podatkowych. Wszystko wskazuje na to, że fiskus planuje zwiększenie podatków dla osób …

Czytaj całość →
Aktualności

Podatnicy, którzy płacą stałą kwotę, mają problemy z kosztami ubezpieczenia zdrowotnego. Niektóre firmy będą musiały dopłacić.

Właściciele firm, których szacunkowe przychody przekraczają ustalone prawnie poziomy, zostaną obciążeni wyższą składką na ubezpieczenie zdrowotne. W najbardziej skrajnych okolicznościach może to być różnica rzędu …

Czytaj całość →
Aktualności

Właściciele firm byli zaskoczeni, gdy dowiedzieli się od swoich księgowych, że będą musieli wyłożyć o kilka tysięcy złotych więcej niż zakładali.

Firmy, szczególnie te, które odnotowały skokowy wzrost przychodów, mają teraz dodatkową odpowiedzialność finansową za opłacenie składek zdrowotnych z ubiegłego roku. Konieczność dopłaty składki zdrowotnej to …

Czytaj całość →

Umów konsultację

Prosimy odpowiedzieć na kilka pytań. Skontaktujemy się pod pozostawiony nr telefonu do 24h.

Nie czekaj dłużej

Skontaktuj się z nami

Osobisty doradca zadba o to by odpowiedzieć na Twoje wszystkie pytania.

error: Nie zezwalamy na kopiowanie treści zawartych na tej stronie.
Scroll to Top