Płać niskie podatki
w Polsce

Poznaj korzyści fiskalne w stosunku do polskich firm wynikające z prowadzenia oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce

Dlaczego oddział ?

 • należny podatek dochodowy, który płaci oddział wynosi 9%
 • całkowity brak odpowiedzialności majątkiem własnym i firmowym
 • brak opłat na ZUS

Wady spółki z o.o.

 • podwójne opodatkowanie

Zagrożenia wynikające
z przekształcenia SK w SJ

 • przedmiotowe przekształcenie podlega pod klauzule o unikaniu opodatkowania
Mamy doświadczenie

Poznaj nasze Dedykowane rozwiązania prawne

Aktualności

Oficjalna narracja polskiego rządu wydaje się malować optymistyczny obraz sytuacji demograficznej kraju, ale w jednym z maili wysłanych przez Mateusza Morawieckiego wszystko się zmieniło. Bez ogródek pisze on, że zastrzyk funduszy niewiele pomoże i nie ma wystarczającej ilości pieniędzy na tego typu projekty. Gazeta Wyborcza donosi o budżetowych przepychankach rządu

Czytaj Więcej »

Dług publiczny Polski przekroczył 1,4 biliona złotych i szybko rośnie, tylko w tym roku zwiększył się o prawie 5%! Dług sektora general government (EDP) wyniósł 1 401 mld zł na koniec II kwartału. Ministerstwo Finansów podało w komunikacie, że jest to wzrost o 12 mld zł, czyli o 0,9% w

Czytaj Więcej »

Ubóstwo energetyczne jest problemem w całej Europie. Poważny wzrost cen energii w Polsce oznacza, że więcej Polaków jest narażonych na ten poważny problem, który został nazwany „ubóstwem energetycznym”. Ubodzy energetycznie obywatele borykają się z problemami finansowymi związanymi z rachunkami za media, a często także ze zwiększonymi kosztami żywności.  Zjawisko to

Czytaj Więcej »

Związek Polskiego Leasingu ostrzega, że leasing bardzo ucierpi po wprowadzeniu polskiej ordynacji.  Proponowane zmiany w sposobie wykupu przedmiotu leasingu (np. samochodu) na własność prywatną sprawiają, że staje się on mniej atrakcyjny dla klientów. Polskie rozporządzenie zmieni zasady leasingu, uważa ZPL. Pisze o tym „Puls Biznesu” – zmiany dotyczą m.in. warunków

Czytaj Więcej »

Choć rząd zapowiadał, że deficyt wyniesie 30 mld zł, dziennikarze zwracają uwagę, że duża część pakietów antykryzysowych związanych z pandemią została wypchnięta poza budżet.  W przyszłym roku poza kontrolą parlamentu ma się znaleźć nawet 25% całego długu. W przyszłym roku jedna czwarta długu wymknie się spod kontroli parlamentu.  Obecnie kontroluje

Czytaj Więcej »

Wraz z nowym Polskim Ładem zwiększą się obciążenia biurokratyczne dla firm.    Do 10 dnia każdego miesiąca przedsiębiorcy są zobowiązani nie tylko do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie dochodów i odliczeń, ale także zgłaszania tych danych do ZUS. Tą wiedzą ZUS podzieli się z Szefem KAS. Zdaniem ekspertów,

Czytaj Więcej »

Otwórz oddział przedsiębiorcy zagranicznego na terenie Polski

Należny podatek dochodowy, który płaci oddział w Polsce wynosi tylko 9%

01

Korzyści z prowadzenia oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce

 • brak opłat na ZUS
 • należny podatek dochodowy, który płaci oddział wynosi 9%,
 • całkowity brak odpowiedzialności majątkiem własnym za wykonywane czynności zawodowe,
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie opłaca podatku od dywidendy jak ma to miejsce w przypadku spółek z.o.o.,
 • na majątku oddziału komornik nie może dokonać zajęcia, w przeciwieństwie do polskich podmiotów gospodarczych,
 • oddział podlega prawu miejscowemu o upadłości, co powoduje, że do zamknięcia oddziału wystarczy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego jedno pismo o postanowieniu bez zbędnej i żmudnej procedury likwidacyjnej obowiązującej polskie firmy,
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego może na takich samych warunkach jak polskie przedsiębiorstwa występować o kredyty bankowe, leasingi, dofinansowania z urzędów pracy i UE,
 • w oddziale występuje osoba reprezentująca oddział, na której nie ciąży żadna odpowiedzialność osobista jak w przypadku członków zarządu, bądź funkcji prokurenta w polskich firmach,
 • oddział nie podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, zapisy której to, po niekorzystnych zmianach pozwalają na przejęcie podmiotu gospodarczego decyzją administracyjną przez Skarb Państwa,
 • otworzenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego powoduje całkowitą eliminację problemów z komornikiem, bądź innymi zajęciami urzędowymi, które dokonane zostały na polskich podmiotach gospodarczych,
 • w przeciwieństwie do Sp. Zo.o. otworzenie oddziału eliminuje całkowicie problem narażania się na postępowanie prowadzone przez ZUS, o tzw. działania pozorne w przypadku zarządu jednoosobowego w Sp. Z.o.o. z  mniejszościowym udziałowcem. Przy oddziale podmiotu zagranicznego zagrożenie postępowaniem ze strony ZUS nie istnieje, gdyż oddział nie posiada zarządu tylko osobę upoważnioną do reprezentacji zarządu wpisaną w KRS oraz nie wykazuje udziałowców, gdyż jest wyodrębnioną częścią spółki matki,
 • oddział nie podlega zapisom polskiej ordynacji podatkowej o schematach podatkowych, gdyż wszelkie środki pieniężne między oddziałem , a spółką matką są przekazywane na zasadzie noty księgowej w sposób transparentny i nie budzący wątpliwości dla organów skarbowych.  Transakcje pieniężne pomiędzy oddziałem w Polsce i spółką matką nie są objęte działaniami fiskalnymi, więc ani jedna, ani druga strona w momencie przekazywania środków pieniężnych nie wystawia sobie dosłownie żadnych dokumentów fiskalnych podlegających opodatkowaniu. Natomiast otrzymane środki pieniężne przez spółkę matkę podlegają rozliczeniu pod jurysdykcją miejscową.

Oddziały przedsiębiorców zagranicznych na terenie Polski działają w zgodzie
z zapisami wynikającymi z:

 • Ustawa  z dnia 6 marca 2018 r.o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
02

Zagrożenia wynikające z przekształcenia SK w SJ

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

        Art.119a. § 1. Czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).

 • W sytuacji określonej w § 1 skutki podatkowe czynności określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej.
 • Za odpowiednią uznaje się czynność, której podmiot mógłby w danych okolicznościach dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.
 • Jeżeli w toku postępowania strona wskaże czynność odpowiednią, skutki podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby dokonano tej czynności.
 • Przepisy § 2–4 nie mają zastosowania, jeżeli okoliczności wskazują, że osiągnięcie korzyści podatkowej było jedynym celem dokonania czynności, o której mowa w § 1. W takiej sytuacji skutki podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby czynności nie dokonano.

Mając na uwadze przedmiotowe zapisy oczywistym staje się fakt, że organa skarbowe, będą z nich w łatwy i liczny sposób korzystały stojąc oficjalnie na straży prawa.

Zapewne negacja formy przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną z przyczyn podatkowych nie nastąpi w momencie złożenia dokumentów przekształceniowych do organu skarbowego. Pamiętajmy, że na zanegowanie danej czynności fiskalnej organ skarbowy ma 5 lat wstecz. Domniemywać należ, iż ten okres zostanie skrupulatnie wykorzystany na zanegowanie dokonanej formy przekształcenia, gdyż po paru latach opodatkowania pojedynczego,  na jakim pozostanie Spółka Jawna, miło będzie wydać decyzję opartą o przepisy wynikające z art. 119a ordynacji podatkowej negujące dokonaną formę przekształcenia i opodatkować wskazany podmiot podwójnie na poziomie ustalonym dla spółki komandytowej.

Czy można tak negatywnego scenariusza uniknąć? Teoretycznie tak. Wystarczy jak przedsiębiorca celem zabezpieczenia, a chcący dokonać wskazanego przekształcenia wystąpić do właściwego US za opłatą 40 zł o wydanie interpretacji podatkowej, co do prawidłowości formy przekształcenia. Tyle w teorii. Pamiętać należy, że zwykła interpretacja nie chroni przez działaniem klauzuli o unikaniu opodatkowania, więc można domniemywać, że organa skarbowe, będą masowo wydawały odmowy wydania interpretacji z ukierunkowaniem na wystąpienie o opinię zabezpieczającą, która w przypadku pozytywnej interpretacji  hipotetycznie rozpościera nad naszym przedsiębiorstwem parasol prawny. Jednorazowy koszt opinii zabezpieczającej to 20 000 PLN. Dlaczego ten parasol jest w przypadku pozytywnej opinii zabezpieczającej rozpostarty hipotetycznie. Dlatego, że jeśli organ wydający opinię widzi, że czynność zmierza do unikania opodatkowania, to po prostu odmówi jej wydania bez zwrotu wpłaconych środków. Przedsiębiorcy w takiej sytuacji pozostaje zastosowanie środka odwoławczego jakim jest odwołanie do instancji wyższej czyli NSA. Natomiast na przykładzie poniższego wyroku dla Sp. Z o.o., którą podatnik chciał przekształcić w spółkę jawną wydaję się , że linia orzecznicza jest już ugruntowana w sposób oczywiście niekorzystny dla przedsiębiorców.

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-fsk-3544-17-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego-522834293

Skracając Sąd stwierdził, że:

„Z treści wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji wynika bowiem, że celem przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową jest w istocie zamiar skorzystania z elastycznej i nieopodatkowanej wypłaty z zysków ze spółki osobowej, bez konieczności spełnienia dotyczących spółek kapitałowych warunków dla zwolnienia podatkowego (tzw. zwolnienia dywidendowego). W konsekwencji, jak słusznie zauważył organ interpretacyjny, motywem planowanej operacji (przekształcenia) nie są aspekty gospodarcze, lecz podatkowe, tj. uzyskanie korzyści podatkowej w postaci niezapłacenia podatku od dywidendy.”

(obecnie – po zmianach- Spółka Komandytowa również będzie podwójnie opodatkowana jak Sp. z o.o.)

Na bazie powyższego wyroku ze wskazaniem na aspekty podatkowe jako cel przekształcenia organ fiskalny dosłownie każde przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną  bezproblemowo zakwestionuje i podważy.

Pikanterii dodaje fakt, o czy wielu może nie wiedzieć, że przy Ministerstwie Finansów funkcjonuje taki organ jak Rada ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Proponuję zapoznać się z wydanym przez ten Organ dokumentem zatytułowanym jako Uchwała nr 3 z dnia 18 grudnia 2019 r, z której wprost wynika, że tzw. klauzulę GAAR ( obejście prawa podatkowego ) można stosować wstecz, czyli za okres kiedy jej nie było w polskim ustawodawstwie.

Kończąc tym miły akcentem podkreślić należy, że jedyną i bezpieczną formą pojedynczego opodatkowania na poziomie 9% podatku dochodowego oraz zabezpieczenia majątku pozostaje rejestracja w KRS na terenie Polski zagranicznego oddziału przedsiębiorcy.

03

Wady prowadzenia Sp. z o.o.

 1. Spółka z o.o. jako podmiot prawny, jest dla właścicieli podwójnie opodatkowana
 1. Odpowiedzialność subsydiarna wynikająca wprost z art. 299§1Kodeksu spółek handlowych określa jednoznacznie odpowiedzialność każdego z członków zarządu spółki, z osobna własnym majątkiem. Tyczy się to również osoby prokurenta
 1. Komornik może dokonać pełnego zajęcia mienia i środków trwałych Spółki z o.o.
 1. Likwidacja spółki z o.o. jest procesem długotrwałym i skomplikowanym
 1. Spółka z o.o. podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych Dz.U. z 2019 r., poz. 628. Zapisy przedmiotowej ustawy jednoznacznie wskazują, że właściciele, udziałowcy czy też akcjonariusze odpowiadają majątkowo za przestępstwa popełnione bez ich wiedzy i zgody przez osoby trzecie za pośrednictwem ich majątku
 1. Spółka z o.o. podlega zapisom ordynacji podatkowej o schematach podatkowych, które należy obligatoryjnie składać do podległego urzędu skarbowego
 1. Możliwość dokonania zajęcia komorniczego udziałów wspólnika spółki z o.o.
 1. Brak swobody dysponowania środkami pieniężnymi
 1. Skomplikowane stosunki majątkowe wynikające z polskiego ustawodawstwa między właścicielami, a spółką
 1. W przypadku spółek z o.o. jednoosobowych płacimy pełny ZUS, gdyż taka spółka traktowana jest na równi z jednoosobową działalnością gospodarczą
 1. Brak możliwości zarządu powierniczego czyli zastosowania funkcji np. nominowanego dyrektora

Opinie klientów

Prowadziłem na terenie polski działalność. Płaciłem podatek liniowy 19% + pełne opłaty na ZUS. Po przejściu na oddział płacę podatek 9% i nie płacę ZUSu.
R.H.
Funkcjonowałem na terenie polski jako Sp. z o.o. i płaciłem podwójny podatek. Aktualnie na oddziale płacę pojedynczy podatek i nie odpowiadam swoim majątkiem jak członek zarządu w Sp. z o.o.
J.K.
Od 1 Maja 2021 jak wszyscy właściciele spółek komandytowych zostałem miło potraktowany przez rząd podwójnym podatkiem. Oddział uratował konkurencyjność mojego biznesu, bo pozostałem na pojedynczym opodatkowaniu.
D.M.

Skontaktuj się z nami

Nasi partnerzy
Nie czekaj dłużej

Skontaktuj się z nami

Osobisty doradca zadba o to by odpowiedzieć na Twoje wszystkie pytania.

Przewiń do góry